Zavolejte nám +420 571 999 360 / Napište nám galvamet@galvamet.cz
Svět tepelného zpracování

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží a služeb

 

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží a služeb

I.

Vznik a předmět smlouvy 

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP_N“) ve smyslu ustanovení §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností GALVAMET spol. s r.o. se sídlem Vsetín, Jasenice 783, PSČ 755 01, Česká republika, IČ 25779893, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 26265, jako objednatelem (dále jako „GALVAMET spol. s r.o.“) a  dodavatelem týkající se veškerých smluvních vztahů vzniklých mezi společností GALVAMET spol. s r.o. a dodavatelem v souvislosti s nákupem zboží, popřípadě služeb ze strany dodavatele, zejména, nikoliv však výlučně, týkající se smluvních vztahů na základě smlouvy kupní dle ustanovení §2079 a násl. občanského zákoníku, kdy předmětem je dodání zboží, a smlouvy o dílo dle ustanovení §2586 a násl. občanského zákoníku v případech, kdy předmětem smlouvy je provedení díla.  Účelem VOP_N pro nákup zboží a služeb je zajistit, aby dodávané zboží a služby splňovaly takové podmínky kvality, aby umožnily spol. GALVAMET spol. splňovat certifikaci a to zejména (nikoliv však výlučně) ISO 9001, VDA 6.1, ISO 14001, AS 9100, NADCAP, dodávky pro firmu ABS, Osvědčení o způsobilosti dodavatele pro České dráhy, a.s. a Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti. Kvalita dodávaných komodit bude vždy blíže určena objednávkou.  

2. Dodavatelem se rozumí osoba, se kterou byla uzavřena smlouva, případně osoba, které byl doručen návrh na uzavření smlouvy ve formě objednávky, a která učinila vůči GALVAMET spol. s r.o. jako objednateli prohlášení nebo jiné včasné právní jednání, z něhož lze dovodit souhlas s obsahem objednávky či souhlas s uzavřením smlouvy, tak jak předpokládají VOP_N. Dodavatelem je zejména, nikoliv však pouze, prodávající v případě smlouvy kupní, nebo zhotovitel v případě smlouvy o dílo. 

3. Zbožím se rozumí zboží již vyrobené (zejména předmět koupě), jakož i zboží, které bude teprve vyrobeno na základě smlouvy s dodavatelem (zejména dílo), a nebude-li z VOP_N vyplývat jinak, popřípadě nebude-li to odporovat jejich povaze, taktéž služby poskytované dodavatelem. Cenou se rozumí úplata za zboží poskytnuté dodavatelem, zejména, nikoliv však pouze kupní cena, cena za dílo a cena za poskytované služby.

4. Uzavřením smlouvy způsobem předpovídaným těmito VOP_N dodavatel potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP_N a že se jimi bude v příslušném smluvních vztahu řídit. Ustanovení VOP_N jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP_N je možné sjednat v samostatné smlouvě. Odchylná ujednání v samostatné smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP_N. Ustanovení VOP_N mají přednost před těmi ustanoveními vlastních obchodních podmínek dodavatele, které jsou s ustanoveními VOP_N v rozporu, za předpokladu, že s vlastními obchodními podmínkami dodavatele vyslovil GALVAMET spol. s .r.o. písemný souhlas. 

5. Tyto VOP_N jsou veřejně přístupné na webové stránce společnosti GALVAMET spol. s r.o. dostupné na adrese https://www.galvamet.cz tak, aby byla umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení dodavatelem.. 

II.

Etický kodex

Etický kodex je závazný pro všechny obchodní partnery společnosti GALVAMET spol. s r.o. a je souhrnem etických pravidel, norem a popisuje hodnoty a chování, se kterými se zavazuje být v souladu, zejména respektování zákonů České Republiky a EU, úcta a důvěra vůči obchodním partnerům, prozákaznický a lidský přístup, důvěřujeme si a respektujeme odlišné názory bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost nebo kulturní rozdíly. 

III.

Bezpečnost produktu

Obchodní partneři společnosti GALVAMET spol. s r.o. dle AS9100D odst. 8.1.3 potvrzují, že plánují, implementují nebo implementovali a řídily se procesy potřebné k zajištění bezpečnosti produktu během celého životního cyklu produktu. Bezpečnost produktu je stav, ve kterém je výrobek schopen plnit svůj navržený nebo zamýšlený účel, aniž by způsobil nepřijatelné riziko újmy na zdraví osob nebo poškození majetku. Je vyžadováno provozní plánování a řízení. Správné postupy osobní bezpečnosti a bezpečnosti produktů by měly zahrnovat podrobné pokyny pro výrobní proces, požadavky na kontrolu, pokyny pro prevenci, detekci a odstraňování cizích předmětů (FOD), manipulaci, balení a konzervaci.
Dodavatelé zajišťují bezpečnosti výrobků. AS9100D (čl. 8.4.3 Informace i pro externí poskytovatele) uvádí, že jsou si vědomi svého přístupu k bezpečnosti výrobků. Je nezbytné, aby tyto požadavky směřovaly ke všem dodavatelům zapojených v dodavatelském řetězci.

IV.

Právo kontroly

GALVAMET spol. s r.o. si u dodavatele vyhrazuje právo na přístup k příslušným oblastem zařízení a příslušným dokumentovaným informacím a to na jakékoli úrovni.

V.

Ochrana důvěrných informací, životního prostředí 

1. Veškeré informace, které si smluvní strany při jednání o smlouvě a v souvislosti s ní poskytly, jsou důvěrné a žádná ze smluvních stran, které byly tyto informace poskytnuty, je nesmí prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. Dále smluvní strany budou považovat za důvěrné a uchovají v tajnosti veškeré informace týkající se zboží, které nejsou veřejně přístupné či známé. V této souvislosti se smluvní strany zavazují zavázat k mlčenlivosti ve věci důvěrných informací veškeré své zaměstnance nebo osoby, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.  

2. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o obsahu smlouvy mezi ním a společností GALVAMET spol. s r.o.

3. Bez svolení společnosti GALVAMET spol. s r.o. není dodavatel oprávněn sdělovat, inzerovat či jinak marketingově využívat vzájemný obchodní vztah s ní. 

4. Dodavatel se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. Dodavatel se zavazuje dodržovat zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 (dále jen „nařízení REACH“) a Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2011/65/EU (dále jen„směrnice RoHS 2“), včetně nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

5. Pokud dodávané zboží není v souladu s nařízením REACH či směrnicí RoHS 2 ve znění účinném v době dodání, je dodavatel povinen o tom GALVAMET informovat na emailovou adresu: galvamet@galvamet.cz. Nebude-li takové upozornění na uvedenou adresu zasláno, bude dodávka automaticky považována za odpovídající směrnici RoHS 2 a neobsahující žádné látky uvedené v nařízení REACH.

6. Pokud dodávané zboží obsahuje látky či směsi klasifikovány jako nebezpečné ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (dále jen „Nařízení CLP“), musí být dodáno v balení a s označením odpovídajícím tomuto nařízení. Bezpečnostní list je dodavatel povinen zaslat již s nabídkou. V případě, že dodavatel nebezpečné látky a směsi ve smyslu Nařízení CLP řádně neoznačí, anebo nedodá bezpečnostní list, vyhrazuje si společnost GALVAMET právo z bezpečnostních důvodů odepřít převzetí dodávky a pozdržet související platby, a to do odstranění nedostatků. Odpovědnost za škodu, včetně škody na zdraví, způsobené takovou dodávkou, a náklady spojené s odškodněním, nese v tomto případě dodavatel. 

VI.

Cena a platební podmínky 

1. Cena se stává závaznou uzavřením smlouvy. Cena ve smlouvě je stanovena jako cena konečná bez DPH. Zvýšení ceny je možno jen po předchozí dohodě obou smluvních stran.

2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady související s realizací smlouvy. Dodavatel nemá právo GALVAMET spol. s r.o. nad rámec sjednané ceny účtovat další poplatky, např. na cenové nabídky, vzorky, zkušební dodávky a materiály vzorků, apod.

3. V případě, že zboží/dílo nebude realizováno na žádost GALVAMET spol. s r.o.  v plném rozsahu nebo GALVAMET spol. s r.o. bude požadovat předání některých výrobků bez montáže, je dodavatel oprávněn vystavit fakturu ve výši odpovídající pouze ceně skutečně dodaného zboží a díla.

4. GALVAMET spol. s r.o.  zaplatí cenu na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“) vystavené dodavatelem. GALVAMET spol. s r.o.  není povinen poskytovat zálohové platby, ledaže by si strany dohodly ve smlouvě jinak.

5. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu na cenu zboží až po jeho převzetí GALVAMET spol. s r.o.. Datum předání a převzetí uvedené na příslušném dodacím listu bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Kopie dodacího listu bude přílohou faktury.

6. Faktura je splatná do 60 (slovy: šedesáti) dnů od jejího doručení spol. GALVAMET spol. s r.o., není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

7. Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), §435 Občanského zákoníku, číslo objednávky nebo smlouvy a bankovní spojení dodavatele. Pokud faktura tyto náležitosti neobsahuje, jsou chybné, nebo je chybně uvedena cena, je spol. GALVAMET spol. s r.o.  oprávněna ji ve lhůtě splatnosti vrátit k provedení opravy. Nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.

8. Za den platby se považuje připsání příslušné částky z účtu dodavatele na účet společnosti GALVAMET spol. s r.o.. 10. V případě, že dle §109 zákona o DPH bude GALVAMET spol. s r.o. jako příjemce plnění ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění, je GALVAMET spol. s r.o. oprávněn uhradit daň za dodavatele přímo správci daně dodavatele za účelem zvláštního způsobu zajištění daně dle §109a zákona o DPH. O provedení platby spol. GALVAMET spol. s r.o. dodavatele písemně informuje. Takto uhrazenou daní dochází ke snížení pohledávky dodavatele za  spol. GALVAMET spol. s r.o.  o příslušnou částku daně.

VII.

Závěrečná ustanovení, účinnost 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na Webové stránce https://www.galvamet.cz v den odeslání elektronické nebo písemné objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Prodávající stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP_N, rozumí všem ujednáním, podmínkám a/nebo právům a povinnostem z VOP_N vyplývajícím a výslovně s nimi souhlasí uzavřením smlouvy / potvrzením objednávky.
Není-li v těchto VOP_N výslovně stanoveno jinak, je písemná forma právního jednání dodržena prostřednictvím elektronické pošty (emailu). Emailovou adresou GALVAMET spol. s r.o. se rozumí Kontaktní email, jakož i email spol. GALVAMET spol. s r.o., ze kterého byla provedena objednávka či návrh na uzavření smlouvy, popřípadě jiné právní jednání. Emailovou adresou dodavatele se rozumí email zveřejněný dodavatelem na jeho webových stránkách jako jeho kontaktní email, email, ze kterého dodavatel reaguje na objednávku spol. GALVAMET spol. s r.o. či jeho návrh na uzavření smlouvy, případně email ze kterého dodavatel činí jiné s tím související právní jednání. Právní jednání dodavatele prostřednictvím jeho emailu je závazné bez ohledu na to, zda byla osoba činící právní jednání k tomu dodavatelem zmocněna či nikoliv.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22. 6. 2023

 

 

 

Aleš ŠLECHTA, Ivona ŠLECHTOVÁ – jednatelé GALVAMET spol. s r.o.